Medlemsavtal

1. Inledning och Godkännande

Härmed godkänner jag att mina uppgifter sparas i SwedishHost.se databas. Uppgifterna kommer endast användas i kontrollsyfte utav SwedishHost.se och kommer inte lämnas ut till tredjepart.

Dessa villkor tillämpas av Wireline Aktiebolag vid nyttjande av tjänst från SwedishHost.se.

Kund ska vara myndig person eller juridisk person, är kunden ej myndig är dennes målsman ansvarig och skall ha tagit del av dessa villkor. Varje beställning är bindande.

Genom att inge beställning samtycker kunden till att SwedishHost.se omedelbart påbörjar aktiveringen av i beställningen angivna produkter under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Kunden samtycker till att SwedishHost.se påbörjar aktiveringen av kundens produkter under pågående ångerfrist vilket innebär att ångerrätt enligt i detta stycke angiven lag inte föreligger.

2. Allmänt

Tjänster som erbjuds av SwedishHost.se till kund är enbart avsedd för kundens direkta bruk. Kund äger ej rätt att sälja, hyra ut eller överlåta tjänst eller delar av tjänst till tredje part.

Servrar som hyrs av SwedishHost.se där tillägget "eget namn" eller "debranding" inte valts skall servern innehålla textsträngen 'SwedishHost.se |' eller '| By SwedishHost.se' i hostname. Kund äger ej rätt att utan SwedishHost.se's skriftliga medgivande ta bort eller modifiera denna sträng utanför ramarna angivna ovan.

SwedishHost.se förbehåller sig rätten att tillfälligt suspendera (stänga av) kund med omedelbar verkan från tjänsten om denne bryter mot dessa allmänna villkor. Avstängning av kontot ger ej kund rätt till återbetalning eller ersättning av erlagd avgift för tjänst. SwedishHost.se förbehåller sig rätten att överlåta avtal med kund till annan part. Användande av SwedishHost.se och dess tjänster anses utgöra accepterande av detta villkor.

3. Betalning

Avgifter för av SwedishHost.se erbjudna tjänster betalas med credits från kunds konto hos oss. Credits är SwedishHost.se's egna valuta. Credits kan endast köpas med hjälp av riktiga pengar I valida valörer. En transaktion från kund till oss krävs antingen via PayPal, Payson, Swish, SMS eller Bankgiro för att erhålla dessa credits. Först när en transaktion godkänts och pengarna finns inne på Wireline AB's konto, överförs Credits till kundens konto på sidan.

4. Prenumerationsvilkor

Dessa villkor gäller i de fall där du som kund ingått i och/eller betalat för en prenumeration.

SwedishHost.se äger rätt att säga upp avtal vid nästan avtalsperiod i de fall en kund inte godkänt ändrade avtalsvillkor. Kunden äger rätt att nyttja tjänsten intill dess att ny period inträder. Om kunden har brutit mot gällande avtalsvillkor äger SwedishHost.se också rätt att omedelbart avsluta avtalet, varvid inbetalda prenumerationsavgifter ej kommer att återbetalas. Om en ändring av befintliga prenumerationsvillkor sker så ska SwedishHost.se meddela detta till kund inom skälig tid innan ändringen träder i kraft. Om kunden inte accepterar de nya villkoren eller den prisförändring som skett så har kunden rätt att säga upp sin prenumeration det datum då de nya villkoren träder i kraft.

4.1 Betalning

En prenumeration på tjänst hos SwedishHost.se betalas i förskott. Återbetalning medges inte när en prenumeration sägs upp i förtid. Betalning sker endast via PayPals prenumerationssystem hos SwedishHost.se. SwedishHost.se äger rätten att avsluta en prenumeration i de fall täckning på kunds konto saknas. Tjänst kopplad till prenumeration kommer då att avslutas i samband med detta.

4.2 Prenumerationsform

Den prenumerationsform som används hos SwedishHost.se är en form av digital tillsvidareprenumeration. Detta innebär att du prenumererar på en digital tjänst hos SwedishHost.se och denna prenumeration fortsätter till dess att kunden säger upp denna. Den förnyas alltså vid varje vald prenumerationsperiod (Månad, kvartal, halvår eller år). Den digitala tjänst som prenumererats på kan endast återfinnas hos SwedishHost.se och styras via dess webbplats.

En förändring av befintlig tjänst, så som exempelvis tillägg eller utökning/minskning av slots, som ingår i en digital tillsvidareprenumeration medför en uppsägning av prenumerationen och att tjänsten återgår till att manuellt behöva förnyas eller förlängas till dess att en ny prenumeration skapats vilken innehåller de förändringar som gjordes.

4.3 Uppsägning

Om du vill säga upp din prenumeration så ska detta i första hand ske av kunden själv inne på tjänstens kontrollpanel. Uppsägningen måste ske minst en dag före kommande debiteringsdag för att säkerhetsställa att betalningen inte går igenom och en ny period börjar gälla.

Uppsägning kan också ske via kundsupporten i de fall där normala metoden ovan inte fungerar, t.ex. vid underhåll av webbplats eller annan teknisk störning som orsakar att funktionen inte går att använda.

5. Nyttjande av tjänst

Kunden skall nyttja tjänsten på ett sådant sätt att skada eller störning ej uppkommer i tjänsten eller för andra kunder som nyttjar tjänsten. Detta inkluderar men limiteras inte till överdriven användning av tjänsten i form av generering av ovanligt mycket trafik eller system-resurser. Under inga omständigheter får kundens nyttjande av tjänsten leda till störning på SwedishHost.se's eller annan leverantörs nätverk eller störning på internet i helhet.

Nyttjandet av tjänsten får ej bryta mot Svensk eller internationell lagstiftning.

Kunds serveruppgifter (hostname, rcon, password) får inte innehålla kränkande, diskriminerande, rasistiska eller på andra sätt stötande uttalanden eller formuleringar. SwedishHost.se förbehåller sig rätten att bedöma vad som kan anses som stötande eller inte.

Bryter kund mot ovanstående äger SwedishHost.se rätten att med omedelbar verkan, utan tidigare varning stänga av kundens konto och tillgång till tjänsten utan att delge kunden någon återbetalning eller ersättning av erlagd avgift för tjänst.

Nyttjande av SwedishHost.se's tjänster sker på kundens egna ansvar. SwedishHost.se kan ej heller hållas ansvariga för kunds nyttjande av tjänst. SwedishHost.se tar ej ansvar för eventuellt innehåll på webbplats och kan ej heller garantera dess riktighet. SwedishHost.se kan inte hållas skadeståndsskyldiga för direkta eller indirekta skador till följd av kunds nyttjande av tjänst. Servrar beställda med lösenord måste hållas lösenordskyddade vid alla tidpunkter.

6. Säkerhet

Det är till fullo kundens ansvar att hålla inloggningsuppgifter till tjänsten säkra från obehöriga.

Genom att vid order tillfället av tjänsten lämna begärda personuppgifter, samtycker kund som är fysisk person eller näringsidkare med enskild firma till att SwedishHost.se, eller den SwedishHost.se anlitat, behandlar kundens personuppgifter, inklusive personnummer, på nedan angivet sätt.

6.1 Kontroll av de personuppgifter som kunden lämnat.

Behandling av kundens personuppgifter i de kundregister som SwedishHost.se, eller den som SwedishHost.se anlitat, är i syfte att kunna tillhandahålla tjänsten.

För att läsa mer kring detta så läs vår integritetspolicy.

6.2 Behandling av kundens personuppgifter för internt bruk och administrativ hantering.

Ändamålet med behandlingen av kundens personuppgifter är att SwedishHost.se skall kunna tillhandahålla tjänsten samt uppfylla de åtaganden SwedishHost.se har enligt dessa allmänna villkor samt vår integritetspolicy.

Kunden har rätt att utan kostnad få information om de personuppgifter om honom/henne som behandlas av SwedishHost.se, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran skall framställas skriftligen till SwedishHost.se.

För att läsa mer om hur du kommer i kontakt med oss kring detta så se vår integritetspolicy.

7. Kundens ansvar

Kund är skyldig att utan begränsning i tid eller belopp hålla SwedishHost.se skadelöst för alla krav som riktas mot SwedishHost.se i anledning av att kunden brustit i sitt ansvar enligt dessa allmänna villkor. Skulle kund inte anta detta ansvar stängs kund av från webbplatsen och dess tjänster.

8. Force Majeure med mera

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom krig, blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

9. Avbrott m.m.

SwedishHost.se skall avhjälpa fel och avbrott som uppstått i den tjänst kund har köpt. Felanmälan skall ske via SwedishHost.se's sida för felanmälan eller via email till support@swedishhost.se. SwedishHost.se utbetalar ej ersättning för avbrott i tjänst som ej varat mer än 48 sammanhängande timmar under arbetsdagar, detta efter att felanmälan gjorts enligt ovan. För tillfälliga bokningar (Dagsbokning eller kortare) utges enbart kompensationstid om tjänsten varit obrukbar under en längre period under avtalstiden. SwedishHost.se kompenserar ej för fel som beror på kunden eller kundens leverantör(er).

Felanmälan kan göras via IRC om en operatör accepterat och loggfört. På andra sätt än ovan kan felanmälan ej göras. Om SwedishHost.se efter felanmälan från kund vidtagit åtgärder för att avhjälpa fel som beror på kund eller något förhållande på dennes sida, skall kund ersätta SwedishHost.se för arbete och övriga kostnader. Dessa kostnader kan debiteras kundens konto på sidan eller via fakturering.

10. Giltighet och allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

SwedishHost.se äger rätt att ändra gällande villkor. Villkorsändring träder i kraft 1 månad efter det att ändringen publicerats på SwedishHost.se's webbplats, http://www.Swedishhost.se. Kunden är själv skyldig att hålla sig informerad om villkorsändringar.